Агенция за Иновации, Предприемачество и Управление на Енергията – Добрич (ДУЕА) 

е доброволно сдружение, регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел през 2005г., осъществяващо дейността си в обществена полза, съгласно ЗЮЛНЦ.

Агенцията осъществява дейности на територията на общините в Североизточния Регион за Планиране.

Дейностите на ДУЕА са насочени към:

  • Стимулиране на регионалната икономика чрез развитие на предприемачеството и иновациите
  • Опазване и възстановяване на околната среда на територията на българските черноморски общини
  • Изучаване и разпространение на българския и чуждестранния опит в областта на иновациите, предприемачеството и управление на енергията
  • Обединяване усилията на българските черноморски общини за повишаване на енергийната ефективност като средство за разрешаване на важни национални задачи и енергийната и екологичната политика и за постигане на устойчиво развитие
  • Създаване на условия за намаляване на бюджетните разходи за енергия на общините и на крайните потребители – домакинства, местни предприятия от североизточния регион, като спестените средства се използват за финансиране на други приоритетни обществено-полезни дейности на тяхната територия
  • Повишаване знанията и уменията на общински съветници и служители, НПО, граждански организации и бизнеса с оглед развитие на предприемачеството, иновациите и по-ефективно управление на енергията
  • Сътрудничество със сродни организации от страната и чужбина