Агенция за управление на енергията – Добрич (ДУЕА) 

е доброволно сдружение, регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел през 2005г., осъществяващо дейността си в обществена полза, съгласно ЗЮЛНЦ.

Агенцията осъществява дейности на територията на общините в Североизточния Регион за Планиране.

Дейностите на ДУЕА са насочени към:

  • Енергийно планиране и програмиране на местно и регионално ниво
  • Секторни и хоризонтални инициативи за стимулиране ефективно използване на енергията, енергоспестяващи технологии и ВЕИ
  • Разработване и прилагане на проекти за спестяване на енергия и използване на алтернативни енергийни източници в Община Добрич
  • Сътрудничество и съвместни инициативи с партньори от България и чужбина
  • Опазване и възстановяване на околната среда на територията на Българските Черноморски общини

Агенцията е създадена в рамките на проект „Създаване на нови агенции за управление на енергията в Регион Лоара – Франция, Регион Вармланд – Швеция, Регион Помурие – Словения, Регион Бургас и Община Добрич” (2004-2007). Проектът е съфинансиран по Програма “Интелигентна Енергия за Европа” на Европейската комисия и се администрира от Изпълнителна Агенция по Конкурентноспособност и Иновации.