Агенцията предоставя услуги свързани с:

 Повишаване на осведомеността и капацитета на всички заинтересовани лица на местно ниво (местни и регионални власти, бизнес предприятия, НПО, медии, студенти, граждани, потребители) за ефективно използване на енергията и отговорно енергийно потребление
√ Принос към промените в климата и опазване на околната среда чрез мобилиизиране на необходимите ресурси за ефективно разработване и реализиране на политики.
√ Проучвания и изследвания за екологичния потенциал и инструменти за ефективно управление – Via Pontica, Натура 2000, развитие на селските райони, др.
√ Директна комуникация чрез провеждането на информационни кампании, кръгли маси – дискусии, работни срещи, конференции, насочени към повишаване на информираността на местните общности и местни заинтересовани лица.

Сред успешно реализираните проекти и продукти са:

* Разработен План за действие, част от ПДУЕ на община Добрич
* Инвентаризация на базовите емисии при разработването на ПДУЕ на община Добрич – събиране и анализ на данни, определяне на цели за развитие
* Разработване на ПДУЕ на община Бургас – събиране и обработка на бази данни, определяне на цели за развитие, план за действие
* Изследване на потенциала за използване на ВЕИ в Североизточен Регион
* Предпроектно проучване за характериските на сградния фонд, събиране и анализ на данни, предписания за саниране в избрани черноморски общини
* Траснфер на технологии и ноу хау за постигане на високи енергоефективни и екологични индикатори при реализацията на проекти и анализ на текущото състояние и мултиплицирането на дейности
* База данни с енергийните характеристики на общински сгради в общините Добрич, Каварна и Балчик
* Доклади за инвентаризацията на базовите емисии в общински сгради в общините от Североизточния район
* Енергийни обследвания на общински сгради в общините Добрич и Балчик

Стратегически цели на Агенцията:

♦ Разширяване и обогатяване на обществената осведоменост за ролята и значението на ефективното управление на енергията, както и участието на гражданите в него
♦ Изучаване и разпространение на българския и чуждестранния опит в областта на управление на енергията.
♦ Подобряване на обществената осведоменост и капацитет на всички участници в обществения живот (местни и регионални власти, бизнес, медии, НПО, граждани и крайни потребители) за ефективно използване и управление на енергията