Завършени проекти

Партньори: 16 организации, енергийни агенции, публични власти, регионални агенции за развитие от 6 държави от ЕС

Продължителност на проекта: 36 месеца (02.2016 – 01.2018г.)

С финансовата подкрепа на: Програма Хоризонт 2020, ЕС

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Мисия на проекта: Да съдейства на местните власти в процеса на интегриране на устойчивите енергийни планове с плановете за устойчива градска мобилност.

Дейности

 1. Организиране на национални работни срещи-дискусии за определяне на текущото състояние и конкретни дейности на местно ниво.
 2. Разработване на онлайн информационна среда с представяне на интерактивни, обучителни материали, наръчници, указания, добри практики, съвети и т.н. в разработването на планове за енергия и транспорт.
 3. Обучения на служители, експерти и специалисти за целесъобразно и ефективно планиране на местни политики.
 4. Информационна кампания сред местните общност, популяризиране на проекта.

Целева група: Служители, експерти и специалисти по планиране, местни заинтересовани лица, местни общности.

Целеви райони: Градове с население между 50,000 и 350,000 жители.

Резултати

 • Подобряване капацитета на публичните власти за по-добро планиране и изпълнение на интегрирани устойчиви енергийни политики и мерки и постигане на синергии в икономическото развитие.
 • Повишаване на възможностите за използване на възобновяемите ресурси и прилагането на мерки  намаляване на енергийното потребление.
 • Прилагане на иновативен подход в разработването и популяризирането на интегрирани устойчиви политики чрез консултации с ключови заинтересовани лица, обучителни сесии и насочени усилия в разработването на интегрирани инструменти за планиране.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

29.04.2017 г. Покана за оферта за услуга: „Организиране на 3 обучения за представители на общини: експерти по общинско планиране, енергийна ефективност, екология и инженерни дейности по проект „SIMPLA – Устойчиво интегрирано планиране на местни енергийни политики“

Покана: >>>>

Образец на оферта: >>>>

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Повече за проекта: www.simpla-project.eu

Финансираща организация: Програма „Хоризонт 2020″ (Market Uptake)

EASME (Executive Agency for Small and Medium Enterprises) – Изпълнителна Агенция за малки и средни предприятия към ЕК Водеща организация: АЛЕСКО – Агенция за енергийно устойчиво развитие на провинция Косенца, Италия Продължителност: 36 месеца (юни 2015 – май 2018)

Партньори: Енергийна Агенция на Норботен (NENET-Norrbottens Energikontor AB) – Швеция

Енергийна Агенция на Кипър (Cyprus Energy Agency) – Кипър

Енергийна Агенция на провинция Кадиз (Fundación Medio Ambiente, Energía y Sostenibilidad Provincia de Cádiz) – Испания

Енергийна Агенция Помурие – Словения

Черноморска Регионална Агенция за Управление на Енергията, България

Регион за планиране Рига, Латвия

ICLEI EUROPE, Германия

Регион Калабрия – Италия

Федерация на общините и регионите Андалусия, Испания

Асоциация на Общините и градовете в Словения, Словения

Община Рига, Латвия

Министерство на земеделието, природните ресурси и околната среда, Кипър

Национално сдружение на общините в България, България

Цели на проекта

Проект GreenS има за основна цел да повиши уменията и капацитета на публичните власти за пестене на енергия, намаляване на въглеродните емисии и разходите, чрез прилагане на новаторски решения при подготовката и изпълнението на зелени обществени поръчки.

Специфични цели на проекта

– Да допринесе за преодоляване на пречките пред успешното изпълнение на зелени обществени поръчки (ЗеОП).

– Да осигури дългосрочна техническа помощ и подкрепа на местните власти при осъществяване на ЗеОП, чрез създаване на звена за ЗеОП в участващите енергийни агенции.

– Да създаде предпоставки за иновативна и дългосрочна институционална промяна при ЗеОП.

Дългосрочни стратегически цели на проекта (до 2020 г.)

– Установяване на практики за ЗеОП, включващи например анализ на Life Cycle Costing (LCC) – разходите през жизнения цикъл и обществени поръчки спрямо жизнения цикъл (LCP), общ стандарт за всички публични администрации, и др.

– Принос към ускоряване на процеса за установяване на общи критерии за ЗеОП, инструменти и процедури в ЕС

– Създаване на подкрепящи структури по ЗеОП на национално и местно ниво

Дейности по проекта

Гореописаните цели ще бъдат постигнати посредством следните дейности:

– Изготвяне на анализ за всяка от държавите-партньори на съществуващите добри и лоши практики при зелените обществени поръчки. Първата цел е във всяка държава да се определят по 10 примера (добри и лоши) за ЗеОП, свързани с покупката на енергийно ефективни продукти и услуги, направени от национални/регионални или местни власти. Втората цел на тази задача е да се анализират по 15 Плана за устойчиво енергийно развитие (ПДУЕР), за да се установи в коя част от изпълнението на плановете местните власти имат нужда от експертна помощ за „зелени“ продукти и услуги.

– Създаване на т.нар. Звена за подкрепа по зелени обществени поръчки (ЗПЗеОП) в 7 държави, партньори в проекта. Целта на тази дейност е да се изгради пул от експерти в енергийните агенции, който да оказва техническа помощ на институциите на национално, регионално и местно ниво при изготвяне и изпълнение на ЗеОП. Ще бъде създадено сътрудничество между всички институционални нива на национално, регионално и местно равнище и заинтересованите лица по ЗеОП, с цел да се улесни тяхното взаимодействие по ЗеОП, да се преодоляват законовите несигурностите по изпълнение на ЗеОП, да се определят категории на продукти и услуги, които могат да участват в ЗеОП, да се създаде качествен критерий за оценка на оферти и т.н.

– Предоставяне на помощ чрез изработване на инструментариум за ЗеОП. Проектът предвижда създаването на серия иновативни инструменти и помагала, като база данни за ЗеОП с поне 21 технически модела за оформяне на ЗеОП за покупка на продукти и усллуги, свързани със зелена енергия, 1 онлайн-каталог на производители на зелени продукти и услуги, обучителни материали, препоръки за промяна на политиките в тази област и т.н. Целта е тези инструменти да бъдат официално признати и приети от националните/местни власти, отговорни за провеждане/изпълнение на процедури по ЗеОП в поне 4 (от 7) държави.

– 21 публични администрации (по 3 от всяка държава) ще бъдат поканени да участват експериментално в изготвяне и изпълнение на процедури по ЗеОП с техническата помощ, предоставена от партньорите в консорциума.

– Изработване и подкрепа на устойчива обучителна програма (включваща и как да се финансират) и намиране на дългосрочни решения чрез институционализиране на обучението по ЗеОП. От всяка енергийна агенция ще бъдат обучени по двама служители от експертите от ICLEI. Ще бъдат организирани обучения и за институции и организации, изпълняващи ЗеОП.

Предстои създаване на уебсайт на проекта, където ще бъде публикувана актуална информация за изпълнението и постиженията му.

Проект “BANCAGE: България и Норвегия – клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество”

Водеща организация: Черноморски Енергиен Клъстер (ЧЕК)

Партньори:
NCE Smart Energy Markets
New Energy Performance AS (NEPAS)

Продължителност:
01.02.2014 – 31.01.2016

С финансовата подкрепа на:
Програма „Иновации за зелена индустрия“, финансирана по линия на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г

Европейският съюз е изправен пред сериозни предизвикателства по отношение на устойчивото енергийно развитие:

 • намаляване на вредните емисиите
 • намаляване на зависимостта от вноса на енергийни ресурси;
 • повишаване на сигурността на енергийните доставки;
 • повишаване на конкурентоспособността
 • създаване на ефективен модел на вътрешен енергиен пазар.

Проект BANCAGE е инструмент за подкрепа и изпълнение на целите на политиката за енергетиката и изменението на климата на Европейско и национално ниво.

BANCAGE цели да укрепи взаимоотношенията между норвежки и български енергиен клъстер като иновативен и ефективен модел за увеличаване на конкурентоспособността на бизнеса чрез изграждане на специфичен капацитет на енергийна тематика, привличайки публични, частни и НПО сектори.

Специфични цели на проекта: да се установи двустранно сътрудничество между норвежки и български енергиен клъстер и техните фирми-членки, с конкретен акцент върху изграждането на капацитет на специфични теми, свързани с опазване на околната среда, енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източниц. Изграждане на капацитет в публичния и частния сектор чрез трансфер на знания относно системи енергиен менджмънт (EMS). Изграждане на консултативни мрежи и обмяна на опит за практическото прилагане на устойчиви енергийни политики. Обмяна на добри практики между България и Норвегия относно мерки и дейности в обществени и частни сгради. Организиране на енергийни еко-мероприятия, с цел насърчаване на енергийната ефективност и опазване на климата, както в публични, така и частния сектор в България.

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТА са увеличаване бизнес конкурентоспособността на партньорите по проекта чрез изграждане на специфичен капацитет и установяване на дългосрочни бизнес партньорства между фирми, членки на клъстерите – партньори по проекта. Количествено измерими резултати по проекта:

 • 200 души, преминали обучение за целите и ползите на ЕМС
 • 2 работни посещения (едно в България и едно в Норвегия) между партньорите по проекта с участието на поне 20 експерти
 • 2 Енергийни бизнес форуми за предоставяне на възможности за работа в мрежа и създаване на дългосрочни бизнес партньорства между фирми от клъстерите – организирани и проведени в България и в Норвегия
 • Най-малко 5 партньорство, установени между български / норвежки фирми от клъстерите

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ: Фирмите-членки и административен персонал на Черноморски енергиен клъстер (ЧЕК) и NCE Smart Energy Markets; политици и местни власти; неправителствени организации, енергийни агенции и образователни институции на местно ниво; местните бизнес фирми, работещи в полза на зелената икономика: монтажници, доставчици на екологични продукти и услуги, одитори, финансови институции, и т.н.

Водеща организация: ЧЕРНОМОРСКИ ЕНЕРГИЕН КЛЪСТЕР

Партньори:
Община Балчик
Асоциация на българските черноморски общини

Продължителност на проекта: 13 месеца (април 2012 – май 2013)

Обща стойност на проекта: 138 030 лв

Финансираща организация: Програма за малки проекти на Глобалния Екологичен фонд (ГЕФ)

Настоящият проект предлага иновативен подход за намаляване консумацията на енергия за улично осветление. Проектът в своята същност е демонстрационен, ще бъде изградено високотехнологично улично фотоволтаично осветление на крайбрежната алея «Дамба» в гр. Балчик. Алеята е любимо място за разходка на жителите, туристите и гостите на града, което е предоствака за широко разпространение на резултатите от проекта.

Проектираната система ще осигурява осветление напълно независимо от конвенционалната енергия, същвремнно ще бъде сигурна и ще осветява съгласно стандартите заложени в БДС. Въпреки, че изискват по-голяма първоначална инвестиция, използването на осветителни уредби с внедрени алтернативни източници на енергия е целесъобразно по много причини: енергията, която генерират е екологична; при експлоатацията им не се отделят вредни емисии; изискват ограничена поддръжка. Срокът на експлоатация на фотоволтаичните модули е 20 години, т.е. за целия живот на изграденото улично осветление ще бъдат спестени 600 тона вредни емисии.

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: намаляване на вредните емисии емитирани от уличното осветление чрез използване енергията от Слънцето

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: 
– Демонстриране на ползите от използването на слънчевата енергия в уличното осветление, чрез монтиране на система за улично фотоволтаично осветление в община Балчик.
– Създаване на методика за точно отчитане на спестените вредни емисии от фотоволтаично улично осветление
– Повишаване на капацитета и знанието на местните и централни власти за възможностите за изграждане на слънчево улично осветление.

ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ:

 • Управление и популяризиране на проекта
 • Демонстрационна практика за изграждане на улично фотоволтаично осветление на алея „Дамбата” Балчик: Сформиране на Експертен екип и изготвяне на проект на улично фотоволтаично осветление на алея „Дамбата” Балчик; Изграждане и въвеждане в експлоатация на улично фотоволтаично осветление на алея „Дамбата” Балчик; Изготвяне на Методика за отчитане на спестените вредни емисии и финансови средства от въведеното в експлоатация уличното фотоволтаично осветление; Провеждане на мониторинг на уличното фотоволтаично осветление, верификация на спестените емисии и пари.
 • Информационно-образователна кампания: Разработване и отпечатване на информационна брошура за ползите от въвеждането на слънчева енергия в уличното осветление; Проучване на международни практики за използването на енергията от слънцето, като улично фотоволтаично осветление и подходи за реализация на проекти; Разработване на технически проекти за улично фотоволтаично осветление в 7 Черноморски общини.

Целевите групи на проекта: общини, производители на електроенергия, експерти в областта. Непреки бенефициенти по проекта: гражданите и гостите на община Балчик, енергийните агенции, местния бизнес и т.н.

Водеща организация: Черноморски Енергиен Клъстер (ЧЕК)

Продължителност на проекта: 24 месеца (март 2012 – февруари 2014)

Финансираща организация: ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013”, Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, Oперация 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите”

Обща стойност на проекта: 229 708,00 лв

Основната цел на проекта е устойчиво бизнес развитие на Клъстера и повишаване на конкурентоспособността на неговите членове чрез оползотворяване на възможностите, които осигурява клъстерния подход.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

 1. Създаване на постоянно действащо административно тяло за ефективно координиране на клъстерните дейности и повишаване на професионалните му компетенции
 2. Разработване на стратегически документи за насърчаване на клъстерния маркетинг с цел правилното му позициониране на пазара.
 3. Популяризиране дейността на клъстера като инструмент за привличане на нови клиенти и членове на клъстера.
 4. Повишаване ефективността на предлаганите услуги от клъстерните членове и разширяване на пазарните им позиции.

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

 • Създаване на организационно-управленска структура и сформиране на екип за координиране на клъстерните дейности
 • Повишаване на капацитета на управителното и административното тяло на Черноморски Енергиен Клъстер
 • Организиране и провеждане на „Дни на Черноморски Енергиен Клъстер”
 • Създаване и поддържане на интернет страница на клъстера и изграждане на информационна база данни.
 • Разработване на Обща и Маркетингова стратегия за развитие на клъстера
 • Организиране и провеждане на Международна конференция „Интелигентни енергийни решения” в България
 • Изготвяне на брошури с информация за ЧЕК
]

Водеща организация: Общинска енергийна агенция Алмада, Португалия

Продължителност: 36 месеца (ноември 2007 г. – ноември 2010 г.)

Финансиране:   50% от Европейската комисия, Програма „Интелигентна Енергия Европа“
50% собствено участие на организациите партньори

Партньори по проекта: Организации от 13 европейски държави

Целеви групи: Ученици, студенти, общинската администрация отговорна за транспорта във Варна

Място на изпълнение: Община Варна
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Основни цели:
да придаде добавена стойност на големите инфраструктурни проекти в областта на алтернативните видове транспорт (велоалеи, пешеходни алеи и др.), които са завършени или са стартирали по време на проекта. Това ще се постигне чрез маркетингови методи, информационни и образователни кампании сред целевите групи (училища, университети и др.) с цел постигане на по-добро използване на изградените велоалеи в град Варна.

Повече за самият проект: http://eu-added-value.eu

Финансиране: Програма „Интелигентна Енергия Европа“ на  Европейска Комисия

Водеща организация: FGM-AMOR, Грац Австрия

Партньори: 6 организации от 5 държави в Европа- Австрия, Италия, България, Германия, Словения

Партньор за България: Черноморска Регионална Агенция за Управление на мобилността

Период на изпълнение: декември 2006 – ноември 2009

Място на изпълнение: гр. Варна

Основна цел на проекта
ADD HOME цели намялаване на ежедневните нужди от използването на превозни средства чрез внедряване и прилагане на нови подходи, заместващи личните моторни средства с енергийно ефективни решения, предимно в жилищните райони. Проектът интегрира областите транспорт, планиране, управление и строеж на жилищни комплекси, както и законодателни и нормативни изисквания за пестене на енергия.

Информация за проекта на английски език: www.add-home.eu

Финансиране: Програма Интелигентна Енергия за Европа, Европейска Комисия

Период на изпълнение: 33 месеца

Резюме:
Основната идея на проекта е да разработи Стратегия за Устойчиви енергийни общности в страните – партньори на проекта. Стратегията ще бъде основана на три основни измерения: адекватна енергийна политика, иновационни финансови механизми и разпространение на енергийни програми на по-широки пазари и потребители. Дейностите на проекта ще се реализират в община Добрич със съдействието на Агенция за Управление на Енергията – Добрич.

Водеща организация: COORD-AG21, Модена, Италия,

Партноьри: 13 организации от 7 държави от Европа, вкл. и България – Агенция за Управление на Енергията и Община Добрич

За повече информация: http://www.musecenergy.eu

Финансиран: Програма „Интелигентна Енергия за Европа“

Партньори: 8 организации от 7 Европейски държави.

Продължителност: 30 месеца (Ноември 2007г. – Май 2010г.)

Координатор: „NEPAS“ – енергийна компания от Норвегия, а от българска страна участник в проекта е: Агенция за Управление на Енергията – Добрич

Основната цел на проекта е разработване и прилагане на стратегия на устойчиви Енергийни Общности в страните – участници. Стратегията ще се основава на интегрирането на три основни компонента: адекватни енергийни политики, иновационни финансови механизми, програми за разпространение сред европейските пазари и общности.

Главната цел на проекта SEC-BENCH е разработването на интернет базирано пособие в помощ на общините за реализиране на техния потенциал за пес-тене на енергия и използване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).
Главни стъпки
Проекта ще следва следните главни стъпки за достигане на тази цел:
• Създаване и работа с мрежи
• Разработване на пилотни енергийни и климатични планове
• Подбор на енергийни показатели
• Създаване на интернет базирана платформа за изследване на енер-гийни и климатични показатели (бенчмаркинг)
• Серия от дейности за привличане на гражданите и другите участници в обществения живот на местно, регионално, национално и между-народно ниво.

Финансиран: Програмата на Норвежките грантове 2004 – 2009 за подкрепа на икономическия растеж и устойчиво развитие на България

Партньори: Норвежката Асоциация на Местните и Регионални Власти (KS); Асоциацията на Българските Черноморски Общини (АБЧО); New Energy Performance AS (NEPAS)

Пилотни общини: Бургас, Варна и Добрич, както и норвежките Сьор-Йостердал и Арендал

Българските и норвежките общини подписаха Конвента на кметовете. С подписването му, те се задължиха да приложат определени мерки. Проектът също така подкрепя общините в техните усилия да подобрят своите енергийни характеристики и да намалят парниковите емисии, което съвпада много добре с останалите текущи инициативи, като Конвента на кметовете.

Целта на проекта бе да помогне на българските черноморски общини в техните усилия за намаляване на вредните емисии от постоянна енергийна консумация. Това е дългосрочен и труден процес, затова стратегическата цел на проекта бе да изгради местен капацитет в няколко насоки, от общо енергийно и климатично планиране до практическо изпълнение на мерки в общински сгради.
1.3. Оперативни цели
За да постигне тази стратегическа цел, проектът набеляза 6 оперативни цели, които да бъдат изпълнени посредством разнообразни дейности и задачи:
• Да улесни общините при разработване на местни енергийни планове като основа за бъдещи дейности в общинските сгради
• Да осигури практическа помощ за създаване на енергиен инвентар в съответните общински сгради
• Да оцени статуса на energy performance и да определи енергийно ефективни мерки в група общински сгради
• Да демонстрира как модерните системи за енергиен мониторинг могат да оптимизират the energy performance на общинските сгради
• Да приложи енергийно ефективни мерки в 3 пилотни сгради, за да демонстрира осъществимостта и въздействието им
• Да включи всички заинтересовани лица на политическо, административно и техническо ниво от общините във всички гореописани дейности, за да ги подготви за по-широкомащабни подобни дейности във всички общински сгради

Постижения и резултати
Реализирани са всички оперативни цели, които проектът бе набелязъл:
Общините Добрич, Варна и Бургас имат разработени и приети местни енергийни планове. Те също така са подготвени да се отчетат като SEAPs към Конвента на Кметовете.
Като съвместна дейност с европейския проект SEC-BENCH, общо 85 общински сгради от 3 общини са картотикирани по отношение на техническите си характеристики и годишно им потребление на енергия и са регистрирани в базата данни на SEC-BENCH.
Няколко сгради бяха подбрани, за да им се направи пълен енергиен одит. Към настоящия момент на три сгради в община Варна, на шест сгради в община Бургас и на три сгради в община Добрич са направени енергийни одити.
Общините избраха по една сграда за практическото прилагане на мерките. Това изискваше едновременно човешки и финансови ресурси за тяхното участие в целия процес на проектиране, търгове, обществени поръчки, местно проследяване на напредъка, както и финансов контрол и отчетност.
Проектът е фокусиран върху изграждането на капацитети чрез 4 работни срещи, 2 учебни пътувания и голямо разнообразие от практически задачи в рамките на проект за енергийно планиране, енергиен одит, енергийно наблюдение, както и на процесите свързани с практическото организиране и управление на ремонтите дейности.
Всички общини са различни от гледна точка на достъпност и компетентност на своя персонал. Въпреки голямата им ангажираност, те напълно се мобилизираха по време на този проект. Въпреки това все още има пропуски, които имат нужда да се поправят, да се увеличи опита и да се идентифицират подобрения. Следователно, изграждането на капацитет трябва да остане ключова дейност и за годините напред.

Финансиране: Програма Интелигентна Енергия за Европа, Европейска Комисия

Период: 30 месеца

Резюме:
Основната цел на проекта е да допринесе за намаляване използването на традиционните горива за отоплителни цели, което би довело до по-голяма сигурност на енергоснабдяването и по-малка зависимост от променливия световен енергиен пазар. Това ще се отрази и в намаляване на въглеродните емисии. Проектът ще се реализира на територията на Североизточен регион на България, като Агенция за Управление на Енергията – Добрич е координатор от българска страна.

Водеща организация: Организация CREO, Бременхафен, Германия

Партньори: 7 организации от 5 европейски страни

[/vc_tta_tabs]
[/vc_row]