9300 Добрич, ул. "България" 3

Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2007-2013 г.“ е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския инструмент за добросъседство и партньорство и Инструмента за предприсъединителна помощ